Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/khikhani/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 19

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/khikhani/public_html/plugins/system/jsecure/jsecure.php on line 40
საგნობრივი სასწავლო გეგმა

Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/khikhani/public_html/templates/uneedo/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 13

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/khikhani/public_html/includes/application.php on line 539
შპს ”ხიხანი”
საშუალო სკოლის საგნობრივი
სასწავლო გეგმა
 
 
  მიზანი, ამოცანები სტანდარტი

შესრულების 

დრო

პასუხისმგებელი 
შესრულებაზე
 შენიშვნა
 1  2  5
   
საშუალო საფეხურის ძირითადი ამოცანები (X-XIIკლ)
მიაღწევინოს მოსწავლეებს ზოგადი განათლების ეროვნული 
მიზნების დოკუმენტში აღწერილ საგანმანათლებლო 
იდეალებს ჩამოუყალიბოს წინაპირობები მოსწავლეების მომავალი 
არჩევისათვის აპირებს თუ არა სწავლის გაგრძელებას 
მომავალში და თუ აპირებს რა სახით
შეუქმნას მოსწავლეებს პირობები ინფორმაციის უნარ-
ჩვევებისა და დამოკიდებულებების განსავითარებლად მთელი 
ცხოვრების განმავლობაში
ქართული ენა და ლიტერატურა
(X- XIIკლ.)
ინფორმაციის გაგება ანალიზი და შეფასება სხვადასხვა 
ტექსტების მოსმენა აღქმა. ტექსტის სტრუქტურაში გარკვევა და ტექსტის 
ნაწილებს  შორის კავშირის გააზრება.
ენის კომუნიკაციური ასპექტები საკუთარი კომუნიკაციური 
ქცევების ადეკვატური სეფასება სათანადოდ წარმართვა. 
კითხვის სტრატეგიის დაუფლება. ფუნქციების სტილის 
მართებულად შერჩევა. მხატვრული ტექსტის გაგება და 
თვითგამოხატვა.  ლიტერატურულ ნაწარმოებებში მოვლენებისა და 
პრობლემების დაკავშირება სუბიექტურ გამოცდილებასთან. 
ლიტერატურული გემოვნებისა და შემეცნებითი ინტერესების 
შემოქმედებითი მოთხოვნილებების გამომუშავება.
ზოგადი ცნობები ქართული ენის შესახებ;
ქართული სალიტერატურო ენის განვითარების საფეხურებიქართული 
სალიტერატურო ენა კილოები, ქართული დამწერლობის ისტორია,ენათა 
ოჯახები,ქართული გა მისი მონათასავე ენები;
ფონეტილა ფონოლოგიის საკითხები. ასო, ბგერა, ბგერათა 
ფონოლოგიური დახასიათება;
პუნქტუაციური წესები, ინტონაცია და ლექსიკოლოგია;
წინადადებებისა და მისი კომპონენტების ორგანიზება;
ტექსტის შემადგენელი კომპონენტთა სემანტიკური
და სტრუქტურული ურთიერთკავშირების საშუალებანი;
მეტყველების ტიპები კლასიფიკაცია აგებულების მიხედვით;
მეტყველების ფუნქციური ტიპები;
ტექსტის ფუნქციურ-სტილური ტიპოლოგია;
ენობრივი გამომსახველობითი საშუალებები;
მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა 
მხატვრული ტექსტის ბგერითი ორგანიზაცია;
მხატვრული ტექსტის განმსაზღვრელი ფონოლოგიური 
ფიგურები  სინტაქსური ფიგურები;
ძველი ქართული მწერლობა,სასულიერო 
მწერლობა,ისტორიოგრაფია კლასიკური პერიოდის 
მწერლობა, აძორძინების პერიოდის მწერლობა;
ახალი ქართული მწერლობა, მე-19-ე საუკუნის მწერლობა და 
ამ პერიოდის ძირითადი ლიტერატიული მიმდინარეობანი, 
რეალიზმი და რომანტიზმი;
უახლოესი ქართული მწერლობა მე-20-ე საუკუნის მწერლობა 
და ამ პერიოდის  ძირითადი ლიტერატიული მიმდინარეობები: 
სიმბოლიზმი,  იმპრესიონიზმი, ექსპრესიონიზმი, პუტურიზმი
და პოსტმოდერნიზმი.     
მათემატიკა
(X-XII კლ.)
უნდა ჰქონდეს ცოდნა მთელ რიცხვებთან, წილადებთან, 
ათწილადებთან და ამოცანებთან დაკავშირებით.
ისე,რომ საფეხურის დასრულების შემდეგ იყენებდეს
წილადების ექვივალენტობას, ატწილადებს, პროპორციებს, 
პროცენტებს ამოცანის ამოხსნისას რეალურ ვითარებაში.
პრობლემების გადაჭრისას ასოითი გამოსახულების 
გამოყენებას მათ შორის განტოლების შედგენის და ამოხსნის 
უნარის განვითარებას
გარემოში ორიენტირების კოორდინატების გამოყენებისას და 
არაპირდაპირი გზით ობიექტთან ზომების დადგენის 
შესწავლა.
ინდუქციური და დედუქციური მსჯელობის და ვარაუდის 
გამოთქმა შემოწმების უნარის განვითარება.
მოსწავლეები დაეუფლებიან აღწერით 
სტატისტიკას, ძირითად ცნებებს და მეთოდებს.
შეძლონ ვარაუდის გამოთქმა მონაცემებზე დაყრდნობით.
გაეცნონ ალბათობის თეორიის საწყისებს და გააცნობიერონ 
განსხვავება დეტერმინისტულ და შემთხვევითობის შემცველ 
ვითრებებს შორის. სიმრავლე დასიმრავლეთა შორის მახასიათებლები;
დასაბუთების ხერხები და ლოგიკური ოპერაციები 
გამონათქვამებზე; ასახვა და ასახვის გრაფიკი, ასახვის უმარტივესი 
კლასიფიკაცია; მთელი რიცხვები, მარტივი და შედგენილი რიცხვები;
რაციონალური რიცხვები ირაციონალური, ნამდვილი რიცხვები;
რიცხვის ჩაწერის პოზიტიური სისტემა;
რიცხვის ღერძი, მოდელი, პროპორცია;
რიცხვის პროცენტი და ნაწილი,ხარისხი, ხარისხის 
ნატურალური, მთელი და რაციონალური მაჩვენებელი
მრავალწევრები,შეკრება, გამოკლება,გამრავლება და გაყოფა;
ალგებრული გამოსახულება მოქმედებები
გამოსახულებებზე; რიცხვის ლოგარითმის თვისებები, ნატურალური
ლოგარითმი; მართკუთხა კორდინატორთა სისტემა სიბრტყეზედა 
სივრცეში. ამდვილ რიცხვტა წყვილების გამოსახვა;
ფუნქცია, ფუნქციის გრაფიკი, ფყნქციის განსაღვრა, 
ფუნქციის ზრდადობა, კუთხის ზომა;
ტრიგონომეტრული ფუნქციები,სინუსი,კოსინუსი, ტანგესი;
განტოლება,უტოლობები,
განტოლებათა და უტოლობათა სისტემა. წრფივი კვადრატის 
პრობლემის გადაჭრა განტოლების და განტოლებათა სისტემის 
გამოყენებით; ფუნქციის ზღვარი, ფუნქციის უწყვეტობა, ფუნქციის 
წარმოებულ წერტილში;
ინტეგრირება, ფუნქციის პირველადი და განუსაზღვრელი 
ინტეგრალი. ინტეგრალის ძირითადი თვისებები;
კომფლექსური რიცხვები, მოდელი, არგუმენტი;
კომბინატორიკის ელემენტები,პასკალის სამკუთხედი;
გრაფები. ძირითადი ცნებები გრაფთა თეორიიდან
ძირითადი გეომეტრული ობიექტები და ცნებები,
წრეები ურთიეთგანლაგება;
მართკუთხედი, სამკუთხედი, 
მართკუთხა სამკუთხედი,წესიერი მრავალკუთხედები;
პარალეროგრამი, წრეწირი
დაწრე; გეომეტრიული გარდაქმნები, წრეწირი,წრფე
და სიბრტყე სიბრტყეში;
მრსვალწახნაგა,პრიზმა,პირამიდა, პირამიდის წვერო;
ბრუნვითი სხეულები ცილინდრი და მისი ელემენტები;
სხეულის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი;
კუბის მართკუთხა პარალელოპიპედი;
გეომეტრიული გარდაქმნები სივრცეში ვექტორები;
ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები სიბრტყეზე;
ზომის ერტეულები სიგრძის ფართობის მოცულობა;
ალბათობა ელემენტარული ხდომილებათასივრცე. 
ალბათობის კლასიკური განსაზღვრა;
უცხო ენა
(X- XII კლ.)
მოსწავლის აღჭურვა ბაზისური ცოდნით. ზეპირი და 
წერილობითი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე ყოველდღიურ 
ყოფით სიტუაციებში.
ცოდნის დონის დამოუკიდებლად ამაღლება, ამა თუ იმ 
მიმართულებით (მოსმენა, ლაპარაკი, კითხვა, წერის 
კულტურა)
ინტერაქცია განსხვავებულ სოცკულტურულ კონტექსტში.
საბაზო საფეხურის სტანდარტები დადგენილია 
საკომუნიკაციო უნარ-ჩვევების გასანვითარებლად. 
პიროვნების იდენტიფიკაციო
სახელი, გვარი, მისამართი ტელეფონის ნომერი, დაბადების 
ადგილი დემოგრაფიული მონაცემები;
საცხოვრებელო გარემო ბინა,სახლი, ოთახი დახასიათება 
ქალაქი სოფელი; დედამიწა სამყარო (კოსმოსი)
ამინდი ლანდშტაფტი, ფლორა ფაუნა,ვხოველები და 
ფრინველები; ყოფა, ძილი , კერძის მომზადება, სადილი ვახშამი 
,საყიდლები ბაზარი;  ჯამრთელობა ჰიგიენა სხეულის ნწილები, ბანაობა 
კონცერტი,  ჩაცმა,სპორტიის სახეობები, თეატრი კინო, წიგნი;
მედია, რადიო ტელევიზია გადაცემები, ინტერნეტი 
მობილური, ტელეფონი; ტრანსპორტი, მოგზაურობა, ავტობუსი, 
თვითმფრინავი,  მეტრო, მატარებელი, შვებულება, სასტუმრო;
განათლება, სკოლა, უმაღლისი განათლბა;
საბანკო ოპერაციები; მეტყველების ტიპები, თხრობა
აღწერა, ახსნა განმარტება; მასწავლებლის სტანდარტები: საზოგადოების 
თავშეყრის ადგილებში გაკეთებული 
განცხადებების და ინსტრუქციების გაგება; ფილმების ენის გაგება თუ არ 
გამოიყენება სპეციპიკური სლენგი; გარკვევით სტანდარტულ ენაზე 
ჩაწერილ საინფორმაციო  აუდიო ჩანაწერების და ტელერადიო 
გადაცემების გაგება;